کارفرما:

شرکت شیراز پروتئین فارس جنوب

شرح فعالیت: 

ساخت تابلو های فشار ضعیف و سینی کابل و کابل کشی و تابلو برق های بانک خازنی و اصلاح ضریب قدرت و چنج آور و تابلو های روشنایی و توزیع محوطه

سال اجرا1398
سازندهالکترو صنعت مهدی
مدت اجرایک سال