بعضی از مهمترین پروژه هایی که این گروه صنعتی انجام داده عبارت است از :