کابل فیبر نوری Indoor Optical Fiber Cable | Indoor


۴-۲۴ Core Tight buffer Non-unitized Distribution Optical Fiber Cable

Tight buffer Non-unitized

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTH
• کابل اتصال دهنده باکس توزیع به دستگاه های متصل به شبکه
• مناسب برای قرارگیری در داکت

۱۸-۱۴۴ Core Tight Buffer Unitized Distribution Optical Fiber Cable

Tight Buffer Unitized Distribution Optical Fiber

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTH
• کابل اتصال دهنده باکس توزیع به دستگاه های متصل به شبکه
• مناسب برای قرارگیری در داکت

۲-۱۲ Core Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable

Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable

• قابل استفاده در داخل ساختمان

۹۰۰ µm Optical Fiber Cable

کابل فیبر نوری 900 میکرون
کابل فیبر نوری 900 میکرون
کابل فیبر نوری 900 میکرون

• مناسب برای شبکه های FTTX
• مناسب برای کابل های پیگتیل و پچ کورد
• جهت اتصال بین اجزاء پسیو مخابراتی
• کابل اتصال دهنده در تابلوهای توزیع نوری
• نصب در کانال توسط دمش هوا

Simplex Optical Fiber Cable

کابل فیبر نوری simplex
کابل فیبر نوری simplex
کابل فیبر نوری simplex

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTX
• مناسب برای کابل های پیگتیل و پچ کورد
• کابل اتصال دهنده در تابلوهای توزیع نوری
• نصب در کانال توسط دمش هوا

Duplex round optical fiber cable

کابل فیبر نوری Duplex round

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTX
• مناسب برای کابل های پیگتیل و پچ کورد
• کابل اتصال دهنده در تابلوهای توزیع نوری
• نصب در کانال توسط دمش هوا

Duplex zipcord Optical Fiber Cable

کابل فیبر نوری Duplex
کابل فیبر نوری Duplex
کابل فیبر نوری Duplex

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTX
• مناسب برای کابل های پیگتیل و پچ کورد
• کابل اتصال دهنده در تابلوهای توزیع نوری
• نصب در کانال توسط دمش هوا

Duplex Flat optical fiber cable

کابل فیبر نوری Breakout
کابل فیبر نوری Breakout
کابل فیبر نوری Breakout

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTX
• مناسب برای کابل های پیگتیل و پچ کورد
• کابل اتصال دهنده در تابلوهای توزیع نوری
• نصب در کانال توسط دمش هوا
• مناسب برای محیط های نیازمند به امنیت بالا در برابر آتش