پچ پنل فیبر نوری

پچ پنل‌ها از تعدادی پورت نوری تشکیل شده‌اند و در رک قرار می گیرند.

وظیفه اصلی پچ پنل این است که بین نقاط انتهایی کابلهای فیبر نوری و تجهیزات قرار گرفته و به جای اینکه کابلهای شبکه مستقیما” به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند.

Fiber Optic Pigtail | پیگتیل فیبر نوری