باکس فیبر نوری

باکس فیبر نوری نوعی از تجهیزات فیبر نوری است که برای توزیع و محافظت از هم جوشی ها کر های فیبر نوری استفاده میشود