Wall Mount Racks | انواع رک دیواری

رک ۴ یونیت

رک 4 یونیت

رک های ۴ یونیت در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا مطابق با استانداردهای مخابرات ایران و در نوع دیواری تولید گردیده و مناسب برای استفاده در شبکه های کوچک و داخل واحدها می باشد.

رک ۵ یونیت

رک 5 یونیت

رک های ۵ یونیت در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا در ایران و مطابق با استانداردهای مخابرات ایران تولید می گردد.

رک ۶ یونیت

رک 6 یونیت

رک های ۶ یونیت در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا و مطابق با استاداردهای مخابرات ایران تولید می گردد.

رک ۷ یونیت

رک 7 یونیت

رک های ۷ یونیت در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا مطابق با استانداردهای مخابراتی ایران ساخته شده و بیشتر برای شبکه های کوچک و متوسط کاربرد دارد.

رک ۹ یونیت

رک 9 یونیت

رک های ۹ یونیت تولید شده در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا بر اساس استاندارد مخابراتی ایران است. این رک به صورت دیواری و در شبکه های کامپیوتری کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.

رک ایستاده

رک ایستاده

رک های ایستاده بیشتر برای شبکه های متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و صاحبان و طراحان شبکه های کامپیوتری بسته به نیاز خود می توانند از هر کدام از آنها که با ظرفیت های متفاوت تولید می گردند استفاده کنند. مجتمع تولید فیبر نوری نیرا توانایی تولید انوع رک های ایستاده را با استاندارد شرکت مخابرات دارا می باشد.